Archive | Un sfat util RSS feed for this section

Odd Hassel – Da, există un puls al contemporaneităţii!

19 Apr

Am răsfoit recent, în puţinul timp pe care mi-l acord pentru asemenea treburi, o carte celebră de maxime a unui nu mai puţin celebru rezoneur francez pe nume Chamfort. M-a tentat îndeosebi o definiţie dată de această minte luminată:

„Stima preţuieşte mai mult decât celebritatea, consideraţia publică mai mult decît renumele, onoarea mai mult decît gloria”.

Am stat şi m-am gîndit îndelung la această maximă. Într-adevăr, stima, consideraţia publică, onoarea reprezintă calităţi durabile înscrise în conştiinţa semenilor şi care nu se spulberă la primul vînt al conjucturilor. Ca să obţii stima publică trebuie să dai dovadă de calităţi omeneşti deosebite, printre  care la loc de seamă aş situa perseverenţa în ştiinţă, inteligenţa în creaţie, spiritul practic în aplicaţie, etica desăvîrşită în colaborarea cu colegii.

Nu înseamnă aceasta că dezavuez renumele, gloria sau celebritatea atunci cînd ele vin să încununeze strădania unor zile şi nopţi îndelungi şi chinuitoare de muncă pe altarul sacru al ştiinţei. Acestea ţin însă cu precădere de un anume moment biografic care te aduce în atenţia colectivităţii, de un rezultat anume obţinut în condiţii date şi prin care, în esenţă, se exprimă reuşita unei încercări. Te menţii în conul de lumină al actualităţii atît timp cît se consumă actul tău creativ, lăsîndu-l apoi pe altul să deguste aceste clipe sublime. Iar dacă de pe urma acestor momente de celebritate te alegi cu acele valori de nepreţuit care sînt stima şi onoarea semenilor, atunci poţi fi împăcat cu tine că ceea ce ai făcut  bun a depăşit pragul clipei şi te-a înălţat cu adevărat.

Fac aceste consideraţii preliminare pentru că pot exista şi triste celebrităţi, renume sau glorii… Este lungă, din păcate, lista celor ce ar putea fi înscrişi pe ea. Întrucît nu-mi propun să fac un inventar al indivizilor roşi de  patimi omeneşti care înscriu volute bizare pe firmamentul social pentru a-şi adjudeca pe nedrept celebritatea – las această neplăcută sarcină pe umerii moraliştilor -, voi afirma doar trăsătura comună care socotesc că îi apropie pe toţi aceştia: a apărea altceva decît  sînt.

Prefer să mă adresez tinerilor din România cu un subiect mai tentant pentru mine şi, poate, pentru ei: ce anume ar putea să aducă bunul renume ? Evident, în cele spuse de mine va apărea cu pregnanţă experinţa mea de viaţă, frămîntările şi căutările mele.

Eu nu pot concepe viaţa în afara chimiei. Numeroşi ani am elaborat studii referitoare la structura chimică a unor molecule. Un timp m-am ocupat de spectrele infraroşii şi Raman, cărora, adăugîndu-le metoda difracţiei electronilor, am reuşit să determin că moleculele ciclohexanului se păstrează în mod curent în forma spaţială denumită „scaun”. În mod teoretic am mai determinat structura unor compuşi izolaţi din natură, precum şi sinteza unor substanţe fiziologic active.

Pe scurt, acesta este bilanţul activităţii mele ştiinţifice pentru care mi-a fost acordat Premiul „Nobel”. Nu vă puteţi imagina cît de mare a fost satisfacţia pe care am trăit-o aflînd că împreună cu mine, în acelaşi an 1969, a mai fost distins cu înaltul premiu şi profesorul englez D.H.R. Barton. A fost clipa cînd am realizat deplin că oameni avînd aceleaşi preocupări ştiinţifice şi trăind în ţări diferite îşi pot întinde  mîna unul altuia peste hotare, prin intermediul ştiinţei, în favoarea ştiinţei. Evident, cunoaşteam în amănunt cercetările lui Barton, care mergeau paralel cu ale mele. Însă doar atunci, o dată cu atribuirea înaltului titlu, am înţeles adevărul profund că ştiinţa, deşi în cazul unei cercetări stricte necesită o activitate intimă a unui savant care pune în lucrările sale o forţa talentului şi a capacităţii sale creative, a ajuns în epoca noastră să fie o chestiune publică, urmărită pas cu pas de cercuri largi de oameni, care fie că activează pentru progresul ei, fie că-i secondează lateral şi se pregătesc să intre în scenă şi se află în plin proces de acumulare, aceştia din urmă reprezentînd lumea elevilor şi a studenţilor.

După primirea Premiul „Nobel” mi-au parvenit nenumărate scrisori din mai multe ţări din partea tuturor categoriilor de oameni semnalaţi de mine mai sus: însă cel mai mare eşalon de scrisori l-am primit din partea tinerilor aflaţi pe băncile şcolilor şi facultăţilor. Şi ceea ce am apreciat la ei îndeosebi este următorul fapt: după o scurtă felicitare pe care mi-o adresau în scrisoare se interesau de un aspect ori altul  al problemelor teoretice studiate de mine ori de Barton şi care au însemnat ceva pentru progresul continuu al chimiei. Drept să vă spun, din aceste scrisori am tras nădejdi în plus, am căpătat o nouă încurajare pentru ceea ce urmează să însemne munca mea. În schimb, cea mai mare parte a celorlalte scrisori erau compuse aproape în întregime din aprecieri frumoase la adresa mea, cuvinte de admiraţie şi de recunoştinţă pentru ceea ce am făcut în ştiinţă etc., cuvinte calde şi devotate, cuprinzînd numeroase pagini dactilografiate, dar care, în afară de faptul că m-au mişcat doar prin înseşi existenţa lor, n-au reprezentat nicidecum un moment interior de mare rezonanţă. Am preferat prima manieră, în care se trecea la ceea ce urmează şi nu se insista prea mult pe ceea ce a fost.

Vedeţi, este şi aici o anume manieră de a înţelege lucrurile… Şi încă o remarcă: multe notorietăţi în materie se ineresează exclusiv de latura teoretică a cercetărilor mele; în acelaşi timp, mai cu seamă oamenii tineri care mi-au scris s-au aplecat asupra aspectului utilizării cunoştinţelor teoretice de structură în ipostazele industriale. Undeva găsesc pulsul contemporaneităţii şi mă face să înţeleg cît de profundă este orientarea contemporană în ştiinţă, care pledează pentru o efectivă îmbinare a cunoştinţelor teoretice cu cele din aplicaţie imediată. De altfel, numai cunoaşterea scrupuloasă a constituţiei chimice a diferiţilor compuşi a adus omenirii dezvoltarea nemaicunoscută a industriei chimice şi ale cărei binefaceri se revarsă ca dintr-un magic con al abundenţei.  Dacă ar fi să mă rezum la un domeniu strict de aplicaţie, pentru care dezvoltarea teoriei conformaţionale în chimie a însemnat ceva, voi menţiona sinteza medicamentelor şi a hormonilor.

M-am referit mai înainte la doctorul Barton, vrînd să subliniez ideea că astăzi în ştiinţă nu se poate înainta decît pe un front larg, complex, în care-şi dau contribuţia diferite ştiinţe, ca şi diferite poziţii din cadrul aceleiaşi ştiinţe. Cred că vă daţi seama că chimistul cercetător face cunoştinţă cu un aspect ori altul al naturii prin intermediul experienţelor cantitative şi calitative, de unde derivă obligativitatea de a avea profunde cunoştinţe de fizică şi de matematică. Cum cel mai ades aparatura sa este automatizată, el are nevoie şi de solide informaţii şi deprinderi de electronică şi chiar de cibernetică. Şi, cum chimistul sintetizează medicamente ce vor fi folosite de către oameni, el are de asemenea nevoie de o bogată pregătire în domeniul medicinii şi farmacologiei…

Şi acest lanţ va putea încă să se mai continue. Încît conchid : cercetătorul din ziua de azi, după părerea mea, trebuie să abandoneze străvechea ipostază de sihastru ori de om retras într-o colectivitate restrînsă ca domeniu ştiinţific, fiind forţat de împrejurări, de condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, să acumuleze o gîndire multilaterală, temeinică, polivalentă.

Nu un homo universalis, să ştie de toate într-o alură renascentină, ci specialist într-un domeniu, să te poţi spijini în munca ta pe celelalte ramuri. Fac aceste remarci deoarece nu uit că mă adresez unor oameni tineri, dintre care mulţi, desigur, se pregătesc pentru o viaţă intelectuală cu statut social: în cercetare, în industrii ori la catedră. Pentru aceştia din urmă aş mai menţiona: pregătirea pe care v-am propus-o este necesară chiar şi pentru simpla citire ori înţelegere în mod corect şi competent a descoperirilor şi a invenţiilor predecesorilor şi care doar astfel vor putea fi dezvoltate de către cei ce astăzi se pregătesc.

Vă spun: nu trebuie să fii neapărat un laureat al Premiului „Nobel” pentru a fi un om multilateral pregătit. Orice aspirant la ceva măreţ care doreşte  să aducă prin munca sa foloase omenirii, care, la rîndul său, îl va răsplăti cu stima sa autentificată prin certificatul notorietăţii, trebuie să devină un om multilateral, stăpîn al ştiinţei sale şi al multor ştiinţe ajutătoare. Acesta este, după părerea mea, omul secolului al XX-lea, care se va avînta spre noi înălţimi o dată cu paşii făcuţi dincolo de bariera anului 2000.

Odd_Hassel

Odd Hassel (n. 17 mai 1897 — d. 11 mai 1981) a fost un chimist norvegian, laureat al Premiului Nobel pentru chimie (1969).

(extras din cartea Există un secret al celebrităţii? scrisă de Carol Roman)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ţi-a plăcut? Te invit: să distribui(share) sau să apreciezi(like)  sau să comentezi(comment) postarea.

Mulţumesc, Zâmbetul Soarelui​ !

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Decalog pentru redescoperirea zborului – Alin GAVRELIUC

13 Feb

1. Trăieşte pentru a iubi.

1

2.Iubeşte cu toată fiinţa ta, sau nu iubi deloc.

2

3.Iubirea e neîntreruptă acţiune. Cine şi-o închipuie ca o revelaţie încremenită se înşeală şi se va pierde.

3

4.Iubind, caută să fii mereu mai bun; iubirea să-ţi fie izvorul în care, clipă de clipă, sinele tău să se scalde pentru a se curăţa.

4

5.Iubind, descoperă dreapta măsură: nu judeca pe alţii înainte de a te judeca pe tine, înţelege că toate sunt trecătoare, doar căldura mîinii şi a sufletului celui drag te va însoţi dincolo de ele.

5

6.Iubind, rîvneşte neobosit a afla cît mai mult. Călătoreşte prin lumile care ţi se înfăţişează, aspiră la lumi noi, nelocuite încă, dar toate făptuieşte-le cu gîndul la semenii tăi. Orice căutare care nu se întoarce către oameni, pentru a-i ilumina şi îmbogăţi, e stearpă şi trădătoare.

6

7.Iubind, dăruieşte mereu viaţă. Un copil, o floare sădită în grădină, un om vindecat de o boală grea, hrana oferită inimii celui obosit de îndoieli, gîndul pătrunzător spiritului atins de sfîrşeală sunt singurele în stare să învingă toate cruciadele întunericului.

7

8. Iubirea e deschidere. Cine se ascunde iubind într-o odaie, închizînd temător ferestrele şi porţile, se închide înlăuntrul unei iluzii. Căci nu iubeşti o îngemănare de sînge şi carne în cel drag, ci lumea întreagă, cu tot ce este bun sau rău în ea, viaţa care l-a născut, cerul şi pămîntul necuprins care îl adăpostesc şi care acum, cu-adevărat, te cheamă. Iar acela care nu va pătrunde această înţelegere, să se apuce mai bine de negustorie.

8

9.Iubind, să nu trădezi nicicînd. Fii mai întîi cinstit cu tine, nu înşela idealurile tale, urmează-ţi stăruitor drumul. Cere mereu mai mult. Nu te mulţumi cu jumătăţi de suflet sau de speranţă. Căci în tot ceea ce credem şi în tot ceea ce simţim orice cîntărire va fi întotdeauna scăzătoare.

9

10.Şi mai presus de toate află că iubind zborul tău se va înălţa necontenit spre tărîmuri nebănuite, mereu mai pline de lumină şi taină. Iar dacă, totuşi, zborul se va frînge, vor rămîne… un copil, o floare sădită în grădină, un om care se bucură din nou de primăvară, o inimă înfrăgezită, un spirit despovărat, lumea întreagă, cu tot ce este bun şi rău în ea, şi, mai ales, căldura mîinii şi a sufletului celui drag…

10

Gînduri scrise de „Alin, 1993

Alin-GAVRELIUC

Alin GAVRELIUC (n. 18 ianuarie 1969) este un psihosociolog român. https://alingavreliuc.wordpress.com

Sursa: 1, 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ţi-a plăcut ? Te invit: să distribui(share)sau să apreciezi(like)  sau să comentezi(comment) postarea.

Mulţumesc, Zâmbetul Soarelui​ !

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

[EN] Cum se face un buchet de mireasă ?

1 Oct

Te apropii de frumosul eveniment din viaţa ta, numit nuntă? Felicitări. Ai nevoie de idei pentru realizarea buchetului de mireasă ?  Găseşti aici  două videoclipuri , în limba engleză, ce-ţi redau  tehnici uşoare de combinare a florilor. Va ieşi minunat.


 

Surse: 1 , 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ţi-a plăcut ? Te invit: să distribui(share)sau să apreciezi(like)  sau să comentezi(comment) postarea.

Mulţumesc, Zâmbetul Soarelui​ !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Povestea unui om leneş

20 Sep

Povestea-unui-om-lenes

Ştiu din proprie experienţă că  ” a te simţi bine într-o maşină ” şi  ” a sta  confortabil într-o maşină ” sunt lucruri complet diferite. De când a fost inventat automobilul, cel mai mult au evoluat siguranţa şi confortul ( aici intrând, cam forţat, şi designul ). Te poţi simţi bine în maşina bunicului pentru că te leagă cine ştie ce amintire frumoasă sau te poţi simţi bine trecând prin faţa colegilor cu o maşină de curse ( orice fel de curse ). Dar numai într-o limuzină modernă poţi spune că stai confortabil – ergonomic aşezat şi atent ventilat .

În cele mai recente vehicule, chiar şi întinsul mâinii până la un buton a fost desfiinţat, locul acestui gest fiind luat de un sistem de comenzi verbale. Avem în maşinile noastre cutii de viteze automate, frâne, ştergătoare de parbriz, reglajul scaunelor, închiderea şi încuierea uşilor, faruri, climatizare şamd, toate automate. Încă ne mai ţinem de volane, dar, pe zi ce trece, vom renunţa la ele tot mai mult.

Cu cât maşinile noastre devin mai inteligente şi mai confortabile, cu atât noi devenim mai leneşi la trup şi la minte. Mă poate contrazice cineva ? Nu cu multă vreme înainte, părinţii noştri încălzeau pe aragaz bujiile pe timpul iernii, iar portbagajul cuprindea, pe lângă roata de rezervă, multe scule şi piese de rezervă. Acum, mai rar găseşti pe cineva care se încumetă să schimbe un bec. Suntem mai buni decât predecesorii noştri ?

Astă vară, un adolescent râdea de mine pentru că îmi căutam drumul cu ajutorul unui atlas rutier, în loc să ascult indicaţiile verbale ale vreunui sistem de  navigaţie. I-am răspuns cât se poate de nepoliticos: ” Aşa îmi place! Şi mai ştiu şi tabla înmulţirii! „

Ilustraţie de Livia Rusz la Povestea unui om leneş, de Ion Creangă.

Sursa

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dacă ţi-a plăcut, te invit: să distribui(share)sau să apreciezi(like)  sau să comentezi(comment) postarea.

Mulţumesc, Zâmbetul Soarelui​ !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cum alege Warren Buffett ?

31 Aug Cum-alege-Warren-Buffett

Astăzi, am ales să scriu despre Warren Buffett şi modalitatea prin care îşi alege partenerii în afaceri. Oare ce anume m-a determinat să transmit acest subiect ? Răspunsul este simplu: două evenimente.

Primul aduce în atenţie tragedia din 31 august 1997 când << Prinţesa de Wales, Lady Diana, în vârstă de 36 de ani, şi prietenul său, Dodi al Fayed, îşi pierdeau viaţa într-un accident de maşină, la Paris. Puţin după miezul nopţii, în primele ore ale zilei de 31 August 1997, o limuzină s-a zdrobit de un pilon al unui tunel din Franţa. În maşină se aflau Diana, Prinţesa de Wales şi iubitul ei Dodi Al Fayed, fiul unui miliardar egiptean. Al Fayed şi şoferul au fost declaraţi morţi la faţa locului. Diana a fost dusă de o ambulanţă la Spitalul Pitie-Salpetriere, unde a murit în câteva ore după un stop cardiac. Singurul care a supravieţuit accidentului a fost bodyguardul lui Al Fayed. La înmormântarea Dianei au participat milioane de oameni, în timp ce două miliarde au privit de-acasă.Cea mai mare ironie legată de Diana este următoarea: deşi a avut numele zeiţei vânătorii, a sfârşit prin a fi ea cea mai vânată persoană din era modernă a spus la înmormântare, Earl of Spencer, fratele Prinţesei. >>

 

Lady-Diana

 

Supranumită „English Rose”, Lady Diana şi povestea sa de viaţă m-au provocat să mă gândesc la acest lucru: cum ar fi să trăieşti ca o prinţesă ? O avere frumoasă, construită inteligent, un spirit pronunţat care nu uită faptele caritabile şi educaţia , atât de necesare într-o societate.

Acum, fiind destul de motivată ,  am ales să mă informez despre lumea afacerilor. Care ghid mai bun, decât Warren Buffett. Şi, astfel, am ajuns la cel de-al doilea eveniment, fericit de această dată. Despre ce este vorba ?

Pe 30 august 1930  în Omaha, Nebraska se năştea Warren Edward Veirdo Buffett, ” investitor, om de afaceri și filantrop american. Este recunoscut ca fiind al 3-lea în lista celor mai bogați oameni din lume în anul 2006, pe al treilea în lista anului 2007 și primul pe lista anului 2009. Este recunoscut pentru stilul de viață modest, în ciuda averii imense pe care o deține.”. La zi aniversară , ieri, deci multă bucurie, la cei 85 de ani împliniţi, Warren Buffett rămâne  cel mai bun pe piaţa afacerilor. 

Warren-Buffet

Şi pentru a construi averea INTELIGENT , de dorit este să urmezi paşi INTELIGENŢI. Iată unul dintre paşii de lucru a lui Buffet,  prezentat sub forma unei situaţii de alegere.

Gandeşte-te aşa: If you had €1000 and you could invest that money in someone’s future, who would you bet on? Is it yourself? (Dacă ai avea 1000 de euro şi ai putea investi acei bani în viitorul cuiva, cine ar fi acea persoană? Eşti tu ?)

Who would you bet on ?  Here’s the deal :

  1. You pay €1000, Give me 1 Name,
  2. You receive 10% of their income every month.

Mai simplu spus: 1000 de euro , bani pe care alegi să-i investeşti pentru o persoană, ca mai apoi să-ţi revină profit 10%, lunar, din veniturile acesteia.

Interesant, nu ? Aşa procedează Warren Buffet, iar modul în care alege partenerii pentru a investi în afaceri, ţine de 3 calităţi pe care aceştia trebuie să le aibă: integritate(1), energie(2) şi inteligenţă(de adaptare)(3).

Şi cum poţi dezvolta aceste calităţi ?

Aflăm totul de la  Conor Neill , în prezentarea sa  de la TEDx University  of Navarra.

  1. Integritatea:  să ai coerenţă şi corespondenţă între ce anume planifici şi ce duci la bun sfârşit,
  2. Energie: Iei pas cu pas ceea ce ai de realizat, fără a privi doar finalitatea ,
  3. Inteligenţa: „scrie chestii zilnic”,adică „notează ideile pe care le-ai avut astăzi, persoanele pe care le-ai întâlnit, lucrurile care se întâmplă”.

Mai multe detalii în videoclip : The Discipline of Finishing: Conor Neill

Pentru mine este un început de documentare în domeniul afacerilor,  şi mă ajută să acţionez din prisma antreprenorului. Intenţionez să-mi dezvolt aceste calităţi , privind cu încredere către ceea ce doresc să construiesc, pentru a trăi ca o prinţesă.

Cum-alege-Warren-Buffett

La final , te întreb, tu pe cine ai „paria” acei 1000 de euro ?

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dacă ţi-a plăcut, te invit: să distribui(share)sau să apreciezi(like)  sau să comentezi(comment) postarea.

Mulţumesc, Zâmbetul Soarelui​ !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

13 sfaturi „isteţe” despre feedback-ul în joc

9 Jul 13 sfaturi "isteţe" despre feedback-ul în joc

Am menţionat deja de câteva ori importanţa oferirii şi recepţionării feedback-ului în toate tipurile de învăţare experienţială. Multe jocuri necesită ca feedback-ul să fie dat reciproc de către participanţi. Încearcă să te asiguri că feed-back-ul este făcut clar şi menţionând motivul de ce acesta este dat. Iată câteva principii care ţin de oferirea şi primirea feedback-ului de la Pfeiffer şi Jones (1972):

1. Feedback-ul trebuie oferit, dar poate fi refuzat. Nu are sens să oferi feedback unei persoane care nu l-a cerut şi nu îl doreşte. Cel mai bun semn pe care cineva poate să-l dea pentru a sugera că este dornic să acţioneze asupra feedback-ului primit este faptul că l-a cerut.

2. Feedback-ul trebuie să se refere la comportamente specifice în situaţii concrete.

3. Comportamentul descris trebuie să fi e modificabil. Nu contează cât feedback daţi: acesta nu va avea nici un efect dacă persoana care îl primeşte este inaptă să acţioneze asupra lui. Dacă contactul vizual observabil al cuiva este redus, deoarece persoana poartă ochelari cu lentile groase, de exemplu, nu va fi util să comentaţi acest fapt.

4. Atitudinea persoanei care oferă feedback trebuie să fie pozitivă faţă de persoana care îl recepţionează. Nu trebuie să aveţi gânduri de marcare a punctelor pentru persoana căreia îi acordaţi feedback-ul.

5. Feedback-ul trebuie să ţină cont de relaţia dintre emiţător şi receptor (de exemplu, animator – participant, animator – animator, participant – participant). Acesta trebuie să satisfacă necesităţile receptorului mai mult decât ale emiţătorului.

6. Feedback-ul trebuie să fi e bine încadrat în timp. El trebuie oferit imediat după experienţa trăită. Abilitatea receptorului de a-şi aminti subiectul feedback-ului poate scădea dacă acesta este amânat pentru mai târziu. Pe de altă parte, înainte de a fi dornici să primească feedback-ul altcuiva, oamenii doresc deseori să-şi descrie propriile sentimente despre ce au făcut şi alte forme de autofeedback. Permite-le să facă acest lucru, pentru că vor avea un beneficiu mai mare din autocriticism decât din ceea ce le poţi spune tu.

7. Feedback-ul descrie un comportament şi nu îl evaluează: „M-am simţit ameninţat atunci când ai ridicat vocea”, în loc de „Eşti un monstru când strigi la mine”.

8. Feedback-ul trebuie să reliefeze consecinţele unui comportament asupra celui care îl oferă sau asupra altor persoane, de exemplu „Când ai început să vorbeşti, ai ridicat vocea şi asta m-a făcut să mă sperii, gândindu-mă la ce vei face mai apoi”.

9.Mi-a plăcut mai mult când…, deoarece…”, „Nu mi-a plăcut când…, deoarece…”, „Data viitoare ai putea să…, în loc să…” sunt începuturi bune pentru feedback.

10. Ceea ce se aude nu întotdeauna este recepţionat. De aceea este bine să rogi receptorul să rezume feedback-ul pentru a evita tendinţa unor oameni de a ignora feedback-ul, fie pozitiv sau negativ.

11. Abilităţile de ascultare ale receptorului contează şi acest ghid conţine jocuri care dezvoltă aceste deprinderi. A nu căuta să justifici acţiunile cuiva este deosebit de important.

12. Feedback-ul este un cadou din partea emiţătorului şi receptorul urmează să-i mulţumească.

13. Feedback-ul prin a treia persoană (altfel cunoscută ca „bârfitor”) este nesigur şi ineficient.

Un animator poate la fel căuta – sau găsi fără a căuta – feedback asupra acţiunilor sale, fie de la un participant, fie de la un coanimator şi acesta trebuie să fie acceptat cu aceeaşi atitudine.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dacă ţi-a plăcut, te invit: să distribui(share)sau să apreciezi(like)  sau să comentezi(comment) postarea.

Mulţumesc, Zâmbetul Soarelui​ !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Sursa

Cele patru lucruri, care contează cel mai mult

1 Jul Cele patru lucruri, care contează cel mai mult

Un medic din Statele Unite ale Americii, dr. Ira Byock, a lucrat foarte mult cu bolnavi în faza terminală şi a descris experienţele şi concluziile sale în două cărţi devenite best-seller- uri. Una dintre ele se numeşte The Four Things that Matter Most (Cele patru lucruri, care contează cel mai mult) şi se referă la cele mai frecvente declaraţii pe care bolnavii le fac celor apropiaţi pe patul de moarte. Acestea sunt:
IARTĂ-MĂ
TE IERT
MULŢUMESC
TE IUBESC
Dr. Ira Bylock consideră că nu trebuie să ajungem pe patul de moarte, pentru a folosi aceste declaraţii care, în opinia sa, au un potenţial imens în a ne vindeca relaţiile şi în a ne transforma profund viaţa.Unele studii ştiinţifice au arătat că actele de bunătate au ca rezultat beneficii semnificative, inclusiv în sănătatea fizică.

Dragostea şi bunătatea generează oxitocină în organism, care este denumit şi „hormonul dragostei” fiind prezent în cantităţi mari în timpul acelor îmbrăţisări pline de tandreţe şi iubire. Este acel flux care străbate întreg organismul în acele momente. De asemenea, există un nivel ridicat la mamele care îşi privesc cu dragoste nou-născutul, care abia şi-a făcut apariţia în planul fizic.
Oxitocina este asociată cu generozitatea, cu nivelul de creştere a încrederii, reduce frica şi anxietatea, îi determină pe oameni să vadă viaţa într-o lumină pozitivă, socializează cu uşurinţă şi au un grad mai mare de empatie unii faţă de alţii. Oxitocina se produce când ai un sentiment de iubire şi de legătură cu o persoană, sau mai poate fi generat în timpul intimităţii fizice.

Există o serie întreagă de metode naturale pentru a creşte oxitocina în organism, cum ar fi: vizionarea unui film “de suflet”, o expresie emoţională, primirea unui masaj de calitate, sprijinirea unui iubit/iubite, îmbrăţişări fără număr, şi chiar plimbarea unui animal de companie.
Rezultate excepţionale în producerea oxitocinei o au meditaţiile zilnice sau un timp de relaxare în iubire şi compasiune. Intră în contact cu stima şi dragostea, pentru tine, pentru alţii şi pentru toată lumea. Poţi extinde această dragoste şi compasiune chiar şi pentru oamenii care îţi displac, cu care eşti în conflict, dispreţ sau dezacord, pentru o vindecare prin rezonanţă.
Bunătatea în cuvinte creează încredere. Bunătatea în gândire creează profunzime. Dragostea este izvorâtă din bunătate.
Iubirea poate vindeca lumea, iar iertarea este catalizatorul care permite acest lucru” (John Gray)
Se ştie la ora actuală că lipsa iertării – care este sinonimă cu cramponarea de teamă, de mânie şi de durere – are un impact măsurabil asupra corpului nostru. Emoţiile negative asociate cu ea dau naştere unor tensiuni care ne afectează funcţionarea organismului. Absenţa iertării este un factor care înrăutăţeşte starea noastră de sănătate (sistemul imunitar, inima, circulaţia sângelui, creierul şi toate organele). Neiertarea înseamnă boală.
Noi suntem singurii responsabili pentru propria noastră fericire” (Gerald Jampolski)
Iertarea înseamnă să vezi Lumina lui Dumnezeu în toţi oamenii, indiferent de comportamentul lor.
Iertarea este cel mai puternic remediu vindecător din câte există. Iertarea este un proces continuu, nu o activitate pe care o practicăm o dată sau de două ori.
Este imposibil să ierţi partial. Acest tip de iertare nu funcţionează. Iertarea trebuie să fie deplină. În caz contrar, ea nu există deloc.
Legile Armoniei sunt legile cele mai importante ce există în univers….armonia este cea mai bună armă împotriva bolii.” (Omraam Mikhael Aivanhov)

Aminteşte-ţi:
iubeşte-te pe tine
iubeşte-i pe ceilalţi
iartă şi fii sănătos
trăieşte în armonie

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dacă ţi-a plăcut, te invit: să distribui(share)sau să apreciezi(like)  sau să comentezi(comment) postarea.

Mulţumesc, Zâmbetul Soarelui​ !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sursa

Despre alimentaţie

30 Jun Despre-alimentaţie

Alimentaţia joacă un rol primordial în viaţa şi existenţa omului. Din alimentele pe care le consumă zilnic, omul trebuie să-şi asigure materialul necesar funcţionării şi refacerii organismului, precum şi energia cheltuită cu diferite activităţi, pe care le exercită în folosul societăţii. Deci alimentele ingerate zilnic trebuie să conţină principiile alimentare (trofine) asemănătoare cu acelea pe care le are corpul uman, pentru a-l ajuta la creşterea şi refacerea ţesuturilor uzate, precum şi pe acelea producătoare de căldură şi energie. 

Aceste alimente se găsesc atât în regnul animal, cât şi în cel vegetal, în proporţii şi calităţi diferite. Deci, o alimentaţie raţională trebuie să le combine, pentru a fi utile în cel mai înalt grad organismului.

Elementele din care sunt formate alimentele s-ar putea clasa în mare în cinci grupe sau principii alimentare:

Substanţele albuminoase sau proteinele au un rol foarte important în creşterea şi refacerea celulelor uzate din organism. Ele sunt cu atât mai eficace în acest scop, cu cât sunt luate din alimente care au o structură cât mai apropiată de aceia a corpului omenesc, deci din regnul animal: carne, lapte, ouă, brânzeturi şi toate derivatele acestora. Proteinele nu se depozitează în organism sub formă de rezerve, pe care să le utilizeze la nevoie, trebuie asigurate zilnic din alimentaţie. Acest lucru este important de ştiut, mai ales pentru alimentaţia copiilor în creştere, care trebuie să aibă zilnic în hrana lor proteine de cea mai bună calitate, adică din regnul animal, pentru a se dezvolta normal. Cu toate acestea, alimentaţia trebuie să conţină şi proteine din regnul vegetal, care-şi au rolul lor de echilibru.

Grăsimile sunt alt principiu alimentar, care prin arderea (oxidarea) lor în organism la nivelul celulelor au rolul  să producă energia pe care corpul o cheltuieşte cu propria lui întreţinere şi pentru menţinerea constantă a temperaturii corpului, cât şi pentru diferite activităţi exterioare. Iarna când este frig corpul are nevoie de mai multe grăsimi pentru a înlocui pierderile de căldură, pe când vara instinctiv le refuză, preferând zarzavaturi, fructe, care dau mai puţine calorii. Grăsimile le primeşte sub formă de unt, untdelemn, grăsime de porc, deci din ambele regnuri. Mai uşor de digerat sunt grăsimile fluide: untul, untdelemnul, deci vor fi mai mult utilizate. Grăsimile au calitatea că se depozitează sub formă de rezerve când sunt consumate în plus, de unde organismul le poate lua când alimentaţia este deficitară în ele.  Dar această calitate are şi un revers, care este tot atât  de dăunător organismului, când aceste acumulări sunt exagerate. Pe lângă faptul că sunt inestetice, acumulările afectează şi organele care trebuie să depună eforturi în plus pentru transformarea lor, spre a putea fi introduse în ţesuturile corpului uman. Aşa se provoacă afecţiunile de stomac, ficat, pancreas etc. care toate trebuie să lucreze în plus, pentru asimilarea şi dezasimilarea lor.

Deci tot gospodinei îi revine rolul să calculeze necesarul, de alimente, după felul muncii pe care o exercită fiecare membru  al familiei. Un om care exercită o muncă fizică mai grea va avea nevoie mai mare de grăsimi, decât unul care are o muncă sedentară. La aceştia din urmă alimentaţia va fi mai bogată în substanţe albuminoide, săruri minerale.

Hidraţii  de carbon sau glucidele sunt alt principiu alimentar care intră în componenţa ţesuturilor organismului uman şi a alimentelor din regnul animal şi vegetal. Glucidele predomină în regnul vegetal, după cum albuminoidele predomină în cel animal. Glucidele au acelaşi rol ca grăsimile, de a produce căldură şi energie, dar transformările şi efectul lor este mai rapid, mai ales când se introduce sub formă de glucoză, care se absoarbe imediat în sânge, fără alte transformări. De aceea glucoza se administrează în unele boli, sau sportivilor, când depun un efort maxim. Glucidele au de asemenea proprietatea de a se depozita în organism sub formă de rezervă-grăsimi. De aceea, atenţie la consumul lor abuziv! Consumate în cantitate mare, pe lângă obezitatea pe care o provoacă, afectează pancreasul, care nu mai este capabil să producă fermenţii necesari transformării acestora pentru a putea fi asimilate şi se declanşează astfel diabetul, prin obosirea prea mare a pancreasului, boală ireversibilă. Aceste lucruri trebuie să le cunoască toată lumea, pentru a se feri din timp de urmările lor. Alimentaţia trebuie dozată în mod ştiinţific, în funcţie de îndeletnicirile exercitate.

  Glucidele se găsesc în mare cantitate în pâine, mămăligă, paste făinoase, legume uscate ca: fasolea, lintea, mazărea etc. precum şi în zahărul propriu-zis, din care se fac dulciurile. Şi aici intervine rolul gospodinei în alcătuirea meniurilor care trebuie să conţină aceste alimente, proporţional cu energia depusă de membrii familiei în munca lor.  Cei care depun o muncă fizică mai grea, vor consuma mai multe dulciuri, sau copii care cheltuiesc destulă energie, prin mişcarea lor continuă. În schimb, oamenii mai în vârstă, a căror activitate este mai redusă, trebuie să reducă şi consumul prea mare de pâine sau alte alimente care conţin glucide şi care nu se pot consuma prin ardere, aşa că se depun sub formă de grăsimi.

Vitaminele sunt alt factor care nu trebuie să lipsească din alimentaţie. Ele au rolul de catalizator, adică în prezenţa lor se produc cele mai complicate procese, prin care alimentele sunt transformate în organism în substanţe care vor putea fi folosite în scopurile arătate. În prezenţa vitaminelor se produc aceste fenomene neobservate, dar lipsa lor se poate uşor constata prin apariţia unor boli cum este scorbutul din lipsa vitaminei C. Lipsa complexului de vitamine B dezechilibrează sistemul nervos, favorizează reumatismul, anemiile. Lipsa vitaminei D provoacă decalcifierea oaselor-rahitismul la copii; în prezenţa ei se reţine calciul, necesar pentru formarea oaselor, muşchilor etc.  Acest capitol important este de domeniul medicinei aşa că nu vom insista prea mult. Important este să se ştie că vitaminele au un rol primordial în funcţiile vitale ale organismului uman.

  Asteniile de primăvară nu sunt altceva decât carenţă în vitamine, de care organismul este lipsit în timpul iernii. Dacă zilnic s-ar rade prin răzătoare cu găuri mici, ca să fie mai uşor de mestecat şi digerat, cel puţin 50 g de legume crude de persoană în combinaţie cu murături, untdelemn, mere, puţin zahăr, zeamă de lămâie, plus lămâie la ceai şi ciorbe, n-am fi lipsiţi de aportul atât de important în vitamine naturale. Celuloza din legume este un bun tratament contra constipaţiei. Cei care au colită şi nu pot suporta partea celulozică (lemnoasă) din legume, le vor rade şi stoarce şi vor consuma numai sucul, adăugat la masă în supe sau ciorbe. Vitaminele sunt oferite de toate legumele şi fructele crude, mierea de albine, lapte, smântână, unt şi alimente consumate cât mai aproape de starea lor naturală.

Sărurile minerale au şi ele un rol important în compoziţia diferitelor ţesuturi. Lipsa acestora provoacă mari neajunsuri. Carenţa de calciu provoacă degradarea dinţilor, slab dezvoltarea oaselor şi muşchilor, diferite boli de piele etc. Lipsa fierului duce la anemii, lipsa fosforului aduce dificultăţi în funcţia creierului etc. 

Sărurile minerale sunt oferite atât de regnul animal cât şi de cel vegetal. Laptele, brânzeturile, carnea, creierul, ficatul etc. ne oferă din plin aceste săruri, precum şi urzicile, spanacul, usturoiul, care conţin cu precădere fier, fosfor şi se recomandă în anemii. Toate fructele şi legumele  sunt bogate în diferite săruri, pe care le extrag din pământ odată cu apa. Animalele le iau din plantele cu care se hrănesc şi omul din ambele categorii. 

În concluzie, un regim normal trebuie alcătuit atât din regnul animal cât şi din cel vegetal, unul fără altul dezechilibrând desfăşurarea în condiţii  optime a funcţiilor de creştere şi activitate a fiinţei umane.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dacă ţi-a plăcut, te invit: să distribui(share)sau să apreciezi(like)  sau să comentezi(comment) postarea.

Mulţumesc, Zâmbetul Soarelui​ !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Sursa

Cum păstrezi PLANTELE acasă

23 Jun Lavanda

Leacurile pentru farmacia verde se pregătesc din vreme. Iată ce trebuie să ştii pentru păstrarea în condiţii optime a plantelor medicinale.

Pentru a putea beneficia  pe deplin de proprietăţile terapeutice ale plantelor conferite de substanţele active, ele trebuie culese, uscate şi ţinute în anumite condiţii. Culesul trebuie să aibă loc dimineaţa devreme, pentru un surplus de substanţe active. Scoarţa de copac, de pildă, se colectează primăvara, iar rădăcinile plantelor toamna târziu, după ofilirea părţilor aeriene. Pentru efecte terapeutice maxime, seminţele plantelor trebuie recoltate înainte de a se usca, iar fructele(porumbelele, afinele, cătina) când sunt coapte, pentru că în acest stadiu conţin cea mai mare cantitate de vitamine.

Nu smulge plantele, taie-le cu o foarfecă sau cu o unealtă ascuţită(cuţit, seceră).

Ţine-le în ÎNCĂPERI ÎNTUNECATE ŞI AERISITE

Lumina şi căldura sunt principalii inamici ai substanţelor active. Ierburile de leac trebuie depozitate într-un loc răcoros – cămările sau dulapurile aflate departe de orice sursă de căldură. Temperaturile mari duc la evaporarea uleiurilor esenţiale din plantă, ceea ce face ca acestea să-şi piardă eficienţa. Asemănător căldurii, umiditatea ridicată favorizează mucegăirea lor, în timp ce lumina poate face ca unele substanţe să devină toxice. Important este ca uscarea să se facă natural,  în încăperi aerisite şi curate, iar procesul să nu dureze mai mult de 4-7 zile pentru plante şi 20-30 de zile pentru rădăcini sau scoarţă de copac.

Fructele medicinale SE USUCĂ LA SOARE

Fructele se conservă foarte bine peste iarnă dacă sunt deshidratate. Pentru infuzii, macerate, sucuri sau tincturi, fructele se usucă la soare, pe o coală de hârtie curată. Fructele deshidratate au o valoare energetică de 3-5 ori mai mare decât cele crude. În plus, prin pierderea apei  se păstrează substanţele active. Cătina se conservă bine dacă este congelată. Prin această metodă, fructele îşi menţin în special culoarea şi calităţile nutritive. Decongelarea se face treptat, iar fructele se consumă imediat.

Alege PUNGI DE HÂRTIE sau SĂCULEŢI DE PÂNZĂ

După uscare, cea mai bună metodă de a păstra plantele este în pungi de hîrtie de culoare închisă ( împiedică pătrunderea razelor soarelui)  sau în săculeţi de pânză. Şi cutiile de carton sunt bune. Evită ambalajele din material plastic. O bună modalitate de a ţine ierburile mai voluminoase, precum mărarul, cimbrul, leuşteanul, sunătoarea, levănţica sau rozmarinul, este de a le prinde sub formă de buchet şi de a le agăţa la înălţime, cu coada în sus şi buchetul în jos. Pentru a nu încurca plantele, este bine să se pună etichete cu numele fiecăreia şi anul uscării pe recipientul în care sunt păstrate.  Trucul este cu atât mai util persoanelor care obişnuiesc să păstreze plantele de la un an la altul.

–––––––––––––––––

Dacă ţi-a plăcut, te invit să distribui(share)

sau să apreciezi(like) postarea.

Mulţumesc, Zâmbetul Soarelui​ !

–––––––––––––––––

Sursa

Structura persuasivă a unei scrisori de dragoste

16 Jun

   Probabil că mulţi îşi doresc să afle cum să aplice tehnicile persuasiunii care funcţionează şi în arta seducţiei. Desigur, negocierea ca artă îşi are şi aici secretele ei. Multe din regulile şi tehnicile prezentate în această carte pot funcţiona la fel de bine şi pentru relaţiile dintre bărbaţi şi femei.

   Mărturisesc din propria mea experienţă şi a altora că structura pe care o prezint mai jos functionează, cu condiţia să-ţi pui în minte un obiectiv clar înainte de a o începe. O  scrisoare nu va reuşi să obţină ceea ce trebuie să obţii tu, în comunicarea faţă în faţă. În schimb, poate trezi interesul, poate explica, poate chiar atinge sufletul cititorului/cititoarei. Chiar dacă nu vei trimite niciodată scrisoarea pe care o redactezi, a-ţi aşterne pe hârtie gândurile şi emoţiile este un exerciţiu extraordinar atunci când te pregăteşti pentru o discuţie faţă în faţă, deoarece te ajută să-ţi exprimi mai bine sentimentele.

   Înainte de a scrie orice scrisoare, începe cu sfârşitul în minte: ce îţi doreşti să obţii cu această scrisoare ?

   Această structură are 5 părţi (paşi) care sunt obligatorii şi care este bine să fie cât mai echilibrate în dimensiune. Nu te aştepta să-ţi iasă din prima, în mod deosebit când o urmăreşti pentru primele dăţi. Dacă simţi nevoia, fă pauze. Mergi cu bicicleta prin oraş. Fă o tură de cartier alergând pe jos. „Emotion is motion”(Anthony Robbins). Şi fă-ţi un playlist de câteva ore cu muzică ce te inspiră!

   Scrisoarea poate să fie cât de lungă vrei. Ai grijă totuşi să nu scrii o carte! Ah, şi încă un amănunt: nu împărtăşi modelul pe care ţi-l prezint decât după ce şi-a dovedit eficienţa pentru tine!

1. Reproşuri, acuzaţii

   Ştiu, poate părea neobişnuit să începi cu asta. Şi se poate ca cel/cea care citeşte scrisoarea să se enerveze atunci când vede aşa ceva – dar dacă vei cadra frumos şi vei explica modul în care te simţi, cititorul/oarea va înţelege. În general, când îţi exprimi emoţiile, urmează această regulă: scrie de 3 ori „eu ” pentru fiecare dată când scrii   „tu„.

   De exemplu: ” Atunci când întârzii la întâlnire, eu mă simt lăsat/ă de izbelişte. Mă simt nerespectat/ă. Mi-aş dori să simt că am mai multe lucruri în viaţa mea pe care să mă pot baza.   „. Reacţionează blând/ă cu partenerul şi aspru/ă cu comportamentul. Foloseşte-ţi furia în sprijinul relaţiei, dar exprimă nemulţumirile pe care le ai.

2. Mulţumiri, exprimarea bucuriei şi a recunoştinţei

   Mulţumirea este una dintre emoţiile cele mai importante pe care le poţi exprima în relaţia cu fiecare persoană. Recunoştinţa sinceră poate să topească inimi şi să oprească războaie. Bucuria, la rândul ei, este una din cele 5 emoţii umane de bază. Fiecare din noi are nevoie să îşi exprime bucuria, iar aceasta este o formă de întărire  a comportamentelor pozitive. Cu cât vei critica mai puţin şi vei aprecia mai mult comportamentele dorite, cu atât construcţia unei relaţii poate să se realizeze mai temeinic. Găseşte zeci de lucruri pe care să le apreciezi la celălalt şi scrie-le convingător!

3. Temeri, frici, îndoieli

   Temerile de necunoscut ( apprehensions ) şi fricile de ce ştii că s-ar putea întâmpla ( fears ) reprezintă de asemenea puncte de pornire pentru alte emoţii. Ai curajul să fii vulnerabil/ă în faţa partenerului, pentru că asta inspiră încredere. Nu-ţi desconsidera fricile şi temerile, ale tale sau ale oricui altcuiva! Este important să fii curajos/oasă, dar asta nu se face prin ignorarea, minimizarea, maximizarea sau deghizarea emoţiilor ( racket, în analiza tranzacţională ), ci prin controlarea lor. Unele frici sau temeri sunt întemeiate. Altele nu. Timpul îţi va arăta aceste lucruri, dar în relaţiile interumane, e întotdeauna vorba de riscuri şi necunoscute. Este important să arăţi că îţi cunoşti aceste emoţii şi prin asta că te cunoşti pe tine, asta inspiră încredere.

4. Regrete, păreri de rău

   Aici nu este vorba despre tristeţe. Aici este vorba despre două lucruri care sunt diferite: regretele pot fi exclusiv  pentru lucruri pe care tu le-ai făcut; părerile de rău pot fi pentru lucruri pe care alţii le-au făcut, sau care s-au întâmplat pur şi simplu în afara controlului: poţi să regreţi că ai călcat pe ochelarii cuiva, dar pentru că cineva a fost lovit de un automobil, îţi pare rău ( doar dacă nu cumva tu ai fost cel/cea care conducea ). Poţi să regreţi investiţia de a cultiva un câmp, dar nu faptul că grindina ţi-a distrus recolta! 

   Aşadar, începe cu toate lucrurile care ţi-ar putea fi reproşate din orice punct de vedere, în relaţie, şi mai adaugă vreo câteva de la tine! Fă o listă completă. Pe omul care se judecă singur nu-l mai poate judeca nimeni. Continuă apoi cu lucrurile pentru care îţi pare rău, care sunt în afara controlului tău şi care vă afectează comunicarea.

5. Declararea emoţiilor şi a sentimentelor pozitive, în special a dragostei

   În cele din urmă, exprimă-ţi emoţiile şi sentimentele pozitive, care hrănesc relaţia voastră pe termen scurt şi pe termen lung. Fluturaşii în stomac, speranţele de viitor şi declaraţiile pasionale îşi au locul aici, cu amendamentul de a nu speria potenţialul interlocutor.

   În această parte a scrisorii, după ce te-ai eliberat de nemulţumiri, frici, temeri, îndoieli, regrete şi păreri de rău, poţi să îţi laşi inima să curgă către partener, în scris, cu afecţiunea pe care ai păstrat-o în suflet pentru această ocazie.

   După ce ai terminat de tehnoredactat scrisoarea, paroleaz-o şi trimite-i-o prim e-mail, cu parola prin sms. Alege o parolă inspirată, creativă şi scurtă, care trezeşte curiozitatea. Securitatea scrisorilor de dragoste a oamenilor îndrăgostiţi este întotdeauna în pericol şi nu ţi-ai dori ca toate aceste detalii personale să ajungă în mâinile cui s-ar nimeri să-i spargă  contul partenerului. Şi, înainte de toate… ai răbdare!

Structura- persuasivă-a-unei -scrisori-de -dragoste

Extras din cartea: Căile persuasiunii în negociere – Ştefan ALEXANDRESCU, capitolul XVIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dacă ţi-a plăcut, te invit: să distribui(share)sau să apreciezi(like)  sau să comentezi(comment) postarea.

Mulţumesc, Zâmbetul Soarelui​ !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––